Obchodné Podmienky


Prečítajte si podmienky používania služby MyGift.sk Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás. Podmienky si môžete stiahnuť aj vo formáte pdf kliknutím sem. Tieto podmienky sú platné od 10.06.2022.

I Obecná ustanovení

§1. Definice
1. MyGift.sk - internetový portál (internetový obchod) umiestnený na adrese mygift.sk, prostredníctvom ktorého môže Zákazník nakupovať Tovar a Digitálny obsah ponúkaný na predaj v internetovom obchode a prostredníctvom ktorého Predávajúci poskytuje služby elektronicky.

2. Tovar - fyzický produkt, s ktorým možno obchodovať (predávať) a ktorý možno zakúpiť na MyGift.sk

3. Digitálny obsah - digitálny obsah nedodávaný na hmotnom nosiči, ktorý môže byť predmetom obchodu (predaja) a ktorý je k dispozícii na nákup na MyGift.sk. Používateľ - fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorá má účet na MyGift.sk.

4. Používateľ - fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorá má účet na MyGift.sk.

5. Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorá nakupuje na MyGift.sk.

6. Spotrebiteľ - zákazník, ktorý je fyzickou osobou a uzatvára s predávajúcim zmluvu v rámci internetového obchodu MyGift.sk, ktorá priamo nesúvisí s jeho podnikateľskou alebo zárobkovou činnosťou.

7. FIRMA SPOLEČNOST MyGift.sk / Prodávající - MGD Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě 03-885, ulice Księcia Ziemowita 53, zapsaná v Národním soudním rejstříku pod číslem KRS 0000907615, NIP: 5242921338, REGON: 389293667. Sídlo společnosti se nachází ve Varšavě, ulice Księcia Ziemowita 53, 03-885 Varšava. Kontaktní údaje: kontakt@mygift.sk.

8. Digitálna služba - služba, ktorá zákazníkom umožňuje nákup tovaru a digitálneho obsahu vybraného z ponuky na MyGift.sk.

9. Návštevník - fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorá navštívi MyGift.sk bez toho, aby bola prihlásená ako Používateľ alebo bez toho, aby mala účet na MyGift.sk.

10. Umělecké dílo - dílo ve smyslu zákona ze dne 4.2.1994 o autorském právu a právech s ním souvisejících (konsolidované znění v Sbírka zákonů. 2006, č. 90, bod 631 ve znění pozdějších předpisů.

11. Podnikateľ - fyzická osoba, právnická osoba a organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej právnu subjektivitu priznáva osobitný zákon, vykonávajúca podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene, ktorá v súvislosti so svojou činnosťou používa internetový obchod MyGift.sk.

12. Spotrebiteľské práva podnikateľ - fyzická osba, ktorá uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy nevyplýva, že pre ňu nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti, sprístupnený na základe ustanovení Centrálneho registra a informácií o podnikateľskej činnosti.

13. Spotřebitelské právo - zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů z roku 2014, položka 827, ve znění pozdějších předpisů).

14. Pravidlá a predpisy - tieto pravidlá a predpisy, ktorými sú, pokiaľ ide o elektronické služby, pravidlá a predpisy uvedené v článku 8 zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Zbierka zákonov z roku 2002, č. 144, položka 1204. v znení neskorších predpisov).

§2. Právny základ
Služba sa poskytuje v súlade s týmito Podmienkami a platnými ustanoveniami poľského práva.

§3. Technické požiadavky
Pre využívanie služby MyGift.sk je potrebné:

a) mať počítačové zariadenie s nainštalovaným webovým prehliadačom, ktorého konfigurácia umožňuje prístup na MyGift.sk na webovej adrese mygift.sk, ako aj prijatie a používanie súborov cookie a pripojenie koncového zariadenia k internetu,

b) mať aktívnu elektronickú poštu (e-mail).

§4. Právne požiadavky
1. Každý používateľ a zákazník je povinný oboznámiť sa s ustanoveniami Obchodných podmienok a bezvýhradne ich akceptovať pred začatím používania MyGift.sk.

2. Každý používateľ a zákazník vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony.

§5. Predmet úpravy
Pravidlá definujú podmienky poskytovania digitálnych služieb spoločnosťou MyGift.sk prostredníctvom jej internetového obchodu dostupného na MyGift.sk.

II Používanie digitálnej služby

§6. Účel digitálnej služby
Hlavným účelom digitálnej služby je umožniť používateľom a návštevníkom nákup tovaru a digitálneho obsahu.

§7. Správna starostlivosť
1. MyGift.sk vynaloží všetku primeranú starostlivosť na to, aby poskytol služby na najvyššej úrovni.

2.V prípade produktov, ktoré si vyžadujú vlastný grafický návrh pre zákazníka, sa MyGift.sk zaväzuje vytvoriť až 3 grafické návrhy (alebo opravy dizajnu) pre každý objednaný produkt zdarma. Ak si ZÁKAZNÍK želá vykonať opravu návrhu, urobí tak do 24 hodín od prijatia správy o oprave.

3. Ak má KLIENT záujem o ďalšie návrhy alebo korekcie, MyGift.sk môže požadovať dodatočný poplatok za grafický návrh. Výška príplatku závisí od typu objednaného výrobku.

§8. Registrácia sa nevyžaduje
1. Prezeranie tovaru na MyGift.sk nevyžaduje registráciu.

2. Nákup tovaru na MyGift.sk nevyžaduje registráciu.

§9. Registrácia účtu na MyGift.sk
1. Ak sa chcete zaregistrovať na MyGift.sk, musíte vyplniť registračný formulár, uviesť svoje meno a priezvisko alebo prezývku (pseudonym), e-mailovú adresu a heslo a akceptovať pravidlá MyGift.sk.

2. Registrácia na MyGift.sk je dobrovoľná a bezplatná.

§10. Prihlásenie
Po registrácii na MyGift.sk sa vždy prihlásite pomocou údajov uvedených v registračnom formulári.

§11. Odstránenie účtu
Ak chcete vymazať používateľský účet na MyGift.sk, musíte poslať elektronickú správu (e-mail) so žiadosťou o vymazanie účtu na túto adresu: kontakt@mygift.sk.

§12. Výzva k uzavření dohody
Informácie o Tovaroch dostupných v ponuke MyGift.sk predstavujú výzvu na uzavretie zmluvy v zmysle § 71 Občianskeho zákonníka.

§13. Ceny
Ceny tovaru a digitálneho obsahu uvedené na MyGift.sk:

a) zahŕňajú DPH a sú uvedené v poľských zlotých ako hrubé sumy;

b) nezahŕňajú náklady na doručenie. Náklady na doručenie závisia od spôsobu doručenia Tovaru Zákazníkovi, od hodnoty a veľkosti objednávky a sú uvedené pri výbere spôsobu doručenia výrobku Zákazníkom. Celková cena objednávky (t. j. cena Tovaru vrátane nákladov na doručenie) je uvedená v nákupnom košíku pred odoslaním objednávky Zákazníkom.

§14. Zmeny cien
1. SPOLOČNOSŤ MyGift.sk si vyhradzuje právo priebežne meniť ceny Tovaru. Právo uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na objednávky zadané pred dátumom účinnosti zmeny ceny.

2. V prípade zníženia ceny sa SPOLOČNOSŤ MyGift.sk zaväzuje uviesť okrem zníženej ceny aj najnižšiu cenu výrobku za posledných 30 dní.

§15. Dodávka
1. SPOLOČNOSŤ MyGift.sk umiestni na podstránku MyGift.sk, ktorá prezentuje tovar, informáciu o počte pracovných dní, t. j. dní v týždni od pondelka do piatku, okrem štátnych sviatkov, počas ktorých bude zásielka s predmetom objednávky odoslaná. Uvedený údaj je čas počítaný od okamihu prijatia objednávky na spracovanie do okamihu odoslania predmetu objednávky zákazníkovi prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Čas spracovania objednávky sa uvádza s ohľadom na dátum dokončenia všetkého objednaného tovaru. Dodacia lehota závisí od dostupnosti tovaru.

2. MyGift.sk nenesie zodpovednosť za predĺženie dodacej lehoty alebo nedodanie tovaru z dôvodu nesprávnych alebo neúplných údajov poskytnutých zákazníkom, vrátane nesprávnej alebo neúplnej dodacej adresy alebo neakceptovania návrhu (niektoré produkty vyžadujú akceptáciu pripraveného návrhu pred spracovaním objednávky).

3. Dostupné spôsoby doručenia:

 • Kuriér GLS

 • Zasilkovna kurier

 • Zberné miesta Zasilkovna

 • doručenie zdarma od 50eur

Cena každej zásielky 3,99€.

4. Náklady na doručenie sú uvedené v čase objednávky. Závisí od spôsobu doručenia a platby, ktorý si zákazník zvolí.

5. Maximálna doba dodania na Slovensku je do 14 pracovných dní odo dňa pripísania sumy na bankový účet alebo zúčtovací účet MyGift.sk v prípade platby vopred (elektronická platba) alebo odo dňa odoslania objednávky v prípade platby na dobierku.

6. Po odovzdaní balíka kuriérovi MyGift.sk nezodpovedá za:

 • Nevyzdvihnutie zásielky zákazníkom

 • Odmietnutie balíka zákazníkom

 • zásielka bola vyzdvihnutá neoprávnenou osobou

7. Digitálny obsah sa nedodáva na hmotnom nosiči. Po spracovaní objednávky sa zákazníkovi zašlú prostredníctvom služby WeTransfer.

§16. Proces objednávania
1. Proces objednávky sa začína kliknutím na tlačidlo "Pridať do košíka" na príslušnej stránke produktu. Ďalším krokom je vstup do nákupného košíka a výber spôsobu platby a doručenia objednávky. Potom sa musíte prihlásiť alebo zadať objednávku ako návštevník. V oboch prípadoch musíte zadať svoju adresu a údaje pre ďalší kontakt so zákazníkom. Následne vám bude predložené zhrnutie vašej objednávky, ktoré bude obsahovať všetky relevantné informácie, najmä cenu, opis tovaru, informácie o doručení a informácie o vašich právach spotrebiteľa v súvislosti s nákupom. Posledným krokom procesu objednávky je kliknutie na tlačidlo "Objednať s povinnosťou platby".

2. SPOLOČNOSŤ MyGift.sk si vyhradzuje právo odmietnuť spracovanie objednávky, ktorej obsah alebo vyobrazenie môže byť v rozpore s slovenským alebo medzinárodným právom, vrátane obsahu podnecujúceho nenávisť na základe národnostných, etnických, rasových, náboženských rozdielov, propagujúceho násilie, pornografického obsahu, porušujúceho dôstojnosť alebo dobré meno tretích osôb a odporujúceho zásadám spoločenského spolunažívania a všeobecne považovaného za morálne odsúdeniahodný.

3. Zákazníci obchodu sú zodpovední za obsah a obrázky, ktoré by viedli k porušeniu autorských a súvisiacich práv, ak by boli umiestnené na výrobku na žiadosť zákazníka.

4. Nezaplatené objednávky budú automaticky zrušené po 7 dňoch. Ak by ste chceli, aby sme pre vás urobili ďalší projekt, stačí zadať novú objednávku.

5. Faktúry a opravné faktúry sa zasielajú len e-mailom.

§17. Platba
1. MyGift.sk umožňuje tieto spôsoby platby:

 • na dobierku (príplatok 1,99eur)

 • kreditnou kartou (cez GoPay)

 • rýchly prevod (cez GoPay)

 • Google Pay

 • Apple Pay

 • Tradičný prenos

 • Paypal

Bankový prevod:

- Čas na spracovanie objednávky sa počíta od okamihu pripísania finančných prostriedkov na bankový účet SPOLOČNOSTI MyGift.sk.
- Číslo bankového účtu: PL75 1140 1010 0000 4937 2600 1012 (mBank)

§18. Podmienky používania propagačných akcií
1. Akcie v internetovom obchode MyGift.sk trvajú určitý čas. Dĺžku trvania každej akcie určuje MyGift.sk v ponuke, ktorou sa akcia oznamuje.

2. Každému účastníkovi budú zaslané výrobky, na ktoré sa akcia vzťahuje, alebo mu bude poskytnutá príslušná zľava pri nákupe v obchode.

3. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciami a zľavami v predajni.

§19. Zásady vrátenia tovaru:
Zákazník má možnosť vrátiť nám balík na naše náklady takto:

Zákazník by mal vrátený tovar vhodne zabaliť a priložiť k nemu formulár na vrátenie tovaru, ktorý dostal z internetového obchodu.

Balík by ste mali odniesť na akékoľvek miesto odovzdania balíka.

Zamestnancom by mal poskytnúť osemmiestny kód pre vrátenie tovaru, ktorý je jedinečný pre daný internetový obchod (tzv. identifikátor).

Zamestnanci potom na základe kódu vygenerujú štítok a pripevnia ho k pozemku.

Náš kuriér vyzdvihne zásielku na mieste odoslania a doručí ju späť do internetového obchodu.

Pokyny nájdete aj tu: https://www.packeta.pl/zwroty v časti "Vrátenie zásielky".

§20. Sťažnosti
1. MyGift.sk zodpovedá zákazníkovi, ak má predaný tovar fyzickú alebo právnu vadu (záruka).

2. MyGift.sk zodpovedá v rámci záruky za fyzické vady, ktoré existovali v čase prechodu rizika na zákazníka alebo ktoré vznikli z dôvodu, ktorý je vlastný predávanému Tovaru v rovnakom čase. Fyzická vada spočíva v nesúlade predaného Tovaru s kúpnou zmluvou. Predaný tovar je v rozpore s kúpnou zmluvou najmä vtedy, ak:

 • nemá vlastnosti, ktoré by Tovar tohto typu mal mať vzhľadom na účel uvedený v Kúpnej zmluve alebo vyplývajúci z okolností alebo zamýšľaného použitia,

 • nemá vlastnosti, o ktorých MyGift.sk ubezpečil zákazníka, a to aj poskytnutím vzorky alebo exemplára,

 • nie je vhodný na účel, o ktorom Zákazník informoval MyGift.sk pri uzatváraní Kúpnej zmluvy, a MyGift.sk nevzniesol žiadne námietky týkajúce sa tohto účelu,

 • bol Zákazníkovi dodaný v nekompletnom stave,

 • v prípade nesprávnej inštalácie a uvedenia do prevádzky, ak tieto činnosti vykonala spoločnosť MyGift.sk alebo tretia osoba, za ktorú zodpovedá spoločnosť MyGift.sk, alebo Zákazník, ktorý postupoval podľa pokynov spoločnosti MyGift.sk.

3. SPOLOČNOSŤ MyGift.sk zodpovedá Zákazníkovi, ak je predávaný Tovar vlastníctvom tretej osoby alebo ak je zaťažený právom tretej osoby alebo ak obmedzenie užívania alebo nakladania s Tovarom vyplýva z rozhodnutia alebo rozhodnutia príslušného orgánu; v prípade predaja práva zodpovedá SPOLOČNOSŤ MyGift.sk aj za existenciu tohto práva.

4. MyGift.sk sa zbavuje zodpovednosti zo záruky, ak Zákazník vedel o vade v čase uzavretia Kúpnej zmluvy, Tovar je potom možné reklamovať len v prípade, že Tovar vykazuje inú vadu - o ktorej Zákazník v čase kúpy nevedel.

5. SPOLOČNOSŤ MyGift.sk z zodpovedá Zákazníkovi za predaný Tovar, ak sa vada prejaví do 2 rokov od jeho vydania.

6. Zákazník môže uplatniť reklamáciu u MyGift.sk do jedného roka odo dňa zistenia vady.

7. V prípade vady môže zákazník uplatniť reklamáciu u MyGift.sk a požiadať o jeden zo štyroch krokov:

 • výmenu tovaru za nový,

 • oprava Tovaru,

 • zníženie ceny,

 • odstúpiť od zmluvy - ak je chyba závažná.

 • Výber požiadavky je na zákazníkovi.

  8. Ak Zákazník požaduje výmenu alebo opravu Tovaru, SPOLOČNOSŤ MyGift.sk môže odmietnuť vyhovieť tejto požiadavke, ak Zákazník túto možnosť uviedol:

  a) by bolo pre MyGift.sk neuskutočniteľné

  alebo

  b) by si vyžiadali nadmerné náklady v porovnaní s ostatnými možnými požiadavkami.

  9. MyGift.sk odpovie na sťažnosť zákazníka do 14 (štrnástich) kalendárnych dní a informuje zákazníka o ďalšom postupe.

  10. Aby mohla SPOLOČNOSŤ MyGift.sk posúdiť reklamáciu, musí Zákazník doručiť reklamovaný Tovar spolu s dokladom o kúpe Tovaru od SPOLOČNOSTI MyGift.sk na adresu. Księcia Ziemowita 53 (budova 4A), 03-885 Varšava. Náklady na doručenie Tovaru znáša SPOLOČNOSŤ MyGift.sk, a to až do výšky najlacnejšieho spôsobu doručenia ponúkaného pri nákupe Tovaru od MyGift.sk.

  11. Ak by vzhľadom na druh závady, typ Tovaru alebo spôsob jeho inštalácie bolo dodanie Tovaru Zákazníkom nemožné alebo nadmerne náročné, je Zákazník povinný sprístupniť Tovar spoločnosti MyGift.sk v mieste, kde sa Tovar nachádza.

  12. Ak je reklamácia vybavená v prospech Zákazníka - SPOLOČNOSŤ MyGift.sk, v závislosti od podanej žiadosti, opraví alebo vymení reklamovaný Tovar Zákazníkovi v plnej hodnote alebo vráti dlžnú sumu za reklamovaný Tovar do 14 (štrnástich) pracovných dní odo dňa posúdenia reklamácie.

  13. MyGift.sk uhradí Zákazníkovi náklady vzniknuté v súvislosti s reklamačným konaním, najmä náklady na doručenie Tovaru (vrátenie a poštovné), a to až do výšky najlacnejšieho spôsobu doručenia ponúkaného spoločnosťou MyGift.sk.

  14. Zákazník, ktorý nakupuje Tovar za účelom výkonu povolania alebo podnikateľskej činnosti (Zákazník, ktorý nie je spotrebiteľom), má právo podať reklamáciu v súlade s platnými právnymi predpismi v tejto oblasti.

  15. Zákazník má okrem iného tieto možnosti využitia mimosúdnych metód riešenia sťažností a reklamácií:

  • Je oprávnený požiadať krajského inšpektora obchodnej inšpekcie o začatie mediačného konania s cieľom zmierlivo vyriešiť spor;
  • je oprávnený obrátiť sa na stály zmierovací súd pre spotrebiteľov pri krajskom inšpektorovi obchodnej inšpekcie s návrhom na riešenie sporu z uzavretej kúpnej zmluvy.

  16. Použitie mimosúdnych prostriedkov na riešenie sťažností a nárokov je dobrovoľné a obe strany musia s týmto postupom súhlasiť. Podrobné informácie o mimosúdnych spôsoboch riešenia sťažností a reklamácií, ako aj pravidlá prístupu k týmto postupom sú k dispozícii v kanceláriách a na webových stránkach okresných (mestských) spotrebiteľských ombudsmanov, spoločenských organizácií, ktorých štatutárnymi úlohami je ochrana spotrebiteľa, regionálnych obchodných inšpekcií.

  17. Bezplatnú pomoc pri riešení zmluvného sporu vám môže poskytnúť regionálny (mestský) spotrebiteľský ombudsman alebo spoločenská organizácia, ktorej štatutárne úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa, ako napríklad Únia spotrebiteľov.

  18. Sieť európskych spotrebiteľských centier (ECC-Net) poskytuje pomoc pri cezhraničných sporoch. Adresy týchto inštitúcií nájdete na webovej stránke Európskeho spotrebiteľského centra www.konsument.gov.pl.

  19. Ako spotrebiteľ môžete využiť aj mimosúdne postupy riešenia sťažností a nápravy prostredníctvom platformy ODR v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

  20. Európska platforma RSO je interaktívna webová stránka, prostredníctvom ktorej môžete podať sťažnosť, ak ste spotrebiteľ. Nižšie je uvedený elektronický odkaz na platformu ODR - ec.europa.eu/consumers/odr.

  21. Cieľom platformy RSO je uľahčiť nezávislé, nestranné, transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé mimosúdne riešenie sporov online medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi, ktoré sa týkajú zmluvných záväzkov vyplývajúcich z online kúpnych zmlúv alebo zmlúv o poskytovaní služieb uzatvorených medzi spotrebiteľmi s bydliskom v Únii a obchodníkmi usadenými v Únii.

  §21. Odstúpenie od zmluvy
  1. Zákazník, ktorý je fyzickou osobou nakupujúcou na MyGift.sk v rozsahu, ktorý nesúvisí s jeho ekonomickou alebo profesionálnou činnosťou, alebo ktorý je fyzickou osobou uzatvárajúcou zmluvu priamo súvisiacu s jeho ekonomickou činnosťou, ak z obsahu zmluvy vyplýva, že pre neho nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jeho ekonomickej činnosti, sprístupneného na základe ustanovení Centrálneho registra a informácií o ekonomickej činnosti (je spotrebiteľom alebo podnikateľom na práva spotrebiteľa), môže odstúpiť od kúpnej zmluvy na Tovar zakúpený na MyGift. sk bez udania dôvodu po dobu 365 dní odo dňa zadania objednávky. Tovar vrátený spotrebiteľom alebo podnikateľom na základe práv spotrebiteľa nesmie byť poškodený ani nesmie vykazovať známky používania. Ak je vrátený Tovar nekompletný alebo nesie známky používania, Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prijatie zásielky alebo znížiť výšku náhrady.

  2. Spotrebiteľ alebo podnikateľ s právami spotrebiteľa podľa § 38 zákona o ochrane spotrebiteľa nemá právo odstúpiť od zmluvy:

  • pri ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť a ktoré môžu nastať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;

  • ak je predmetom plnenia nezrekonštruovaná vec vyrobená podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo obchodníka na základe práv spotrebiteľa na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;

  • ak je predmetom plnenia vec podliehajúca skaze alebo vec s krátkou dobou trvanlivosti;

  • ak je predmetom plnenia vec dodaná v uzavretom obale, ktorý nie je možné po otvorení vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený;

  • ak je predmetom transakcie dodanie tovaru, ktorý je svojou povahou po dodaní neoddeliteľne spojený s iným tovarom;

  • ak sú predmetom transakcie zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačové programy dodané v zapečatenom obale, ak bol obal po dodaní otvorený;

  • v prípade dodania digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, ak sa plnenie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa alebo obchodníka na základe práv spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po tom, ako obchodník informoval spotrebiteľa o strate práva na odstúpenie od zmluvy;

  • na dodávku novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom.

  3. Na dodržanie lehoty postačuje zaslanie oznámenia o odstúpení od zmluvy pred uplynutím lehoty.

  4. Spotrebiteľ alebo podnikateľ na právach spotrebiteľa môže podať oznámenie o odstúpení od zmluvy na formulári, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto pravidiel, alebo na formulári, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto pravidiel.

  5. Náklady na doručenie Tovaru Spotrebiteľovi alebo Podnikateľovi na práva spotrebiteľa a od Spotrebiteľa v prípade odstúpenia od Zmluvy znáša MyGift.sk, a to až do výšky najlacnejšieho spôsobu doručenia ponúkaného MyGift.sk. Náklady na dopravu sa pripočítajú k hodnote Tovaru a na základe práv Spotrebiteľa sa vrátia na účet uvedený Spotrebiteľom alebo Podnikateľom.

  6. Tovar je potrebné zaslať späť spolu s vyhlásením o odstúpení od zmluvy alebo formulárom na vrátenie tovaru spoločnosti MGD sp. z o.o. Ul. Księcia Ziemowita 53 (budova 4A) 03-885 Warszawa.

  7. MyGift.sk neprijíma žiadne zásielky zaslané späť na dobierku.

  8. V prípade Zákazníka, ktorý je Podnikateľom v oblasti práv spotrebiteľa a ktorý uplatňuje právo na odstúpenie od zmluvy, má Predávajúci právo overiť, či zmluva uzavretá touto osobou mala pre neho profesionálny charakter a či bolo možné od zmluvy odstúpiť. Predávajúci týmto stanovuje, že v prípade nesplnenia týchto podmienok je predávajúci oprávnený neprihliadať na vyhlásenie podnikateľa o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.

  9. Digitálny obsah, ktorý si zákazník zakúpil a ktorý nebol dodaný na hmotnom nosiči, nepodlieha odstúpeniu od zmluvy.

  §22. Dostupnosť služby
  1. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom SPOLOČNOSŤ MyGift.sk nezodpovedá za poruchy, vrátane prerušenia, prevádzky MyGift.sk spôsobené vyššou mocou, neoprávneným konaním tretích osôb alebo nekompatibilitou MyGift.sk s technickou infraštruktúrou Zákazníka.

  2. MyGift.sk vynaloží všetko úsilie na to, aby služby poskytované v rámci MyGift.sk boli na najvyššej úrovni, avšak MyGift.sk nevylučuje možnosť dočasného pozastavenia dostupnosti MyGift.sk v prípade potreby údržby, kontroly, výmeny zariadenia alebo z dôvodu potreby aktualizácie alebo rozšírenia MyGift.sk.

  §23. Používanie služby MyGift.cz.
  Používateľ môže využívať všetky dostupné funkcie MyGift.sk, vrátane nákupu tovaru dostupného v sortimente MyGift.sk.

  §24. Názory
  MyGift.sk zaručuje, že názory uverejnené na mygift.sk pochádzajú od spotrebiteľov, ktorí si výrobok zakúpili alebo ho použili. Overenie sa vykonáva takto: pri zasielaní stanoviska je spotrebiteľ povinný uviesť číslo objednávky, ku ktorej sa stanovisko vzťahuje. Ak objednávka neobsahuje výrobok, ku ktorému chce spotrebiteľ pridať názor, systém ju automaticky zamietne.

  §25. Umiestňovanie produktov
  V kategóriách
  Produkt sa zobrazí na stránke kategórie, ak bol predtým zaradený do tejto kategórie. Na stránkach kategórií je počet výsledkov 750, pokiaľ nejde o kombinovanú kategóriu, v takom prípade je to 300. Poradie produktov na stránkach kategórie zohľadňuje 3 parametre: mieru prekliku na produkt, pomer pridania do košíka a predajnú cenu produktu. Čím vyšší je produkt z týchto parametrov, tým vyššie na stránke kategórie sa produkt zobrazí.

  Vo vyhľadávači
  Vyhľadávač najprv vyberie z databázy produkty, ktoré obsahujú hľadanú frázu v názve produktu, pričom zohľadní aktuálnu jazykovú verziu (vyhľadáva len v jazyku, v ktorom sa stránka zobrazuje). Výsledky sa potom zoradia podľa zvolených filtrov (ak hľadáte najpredávanejšie produkty, odporúčané produkty, nové produkty atď. - produkty, ktoré spĺňajú tieto podmienky, sa presunú na začiatok zoznamu). Výsledky sa potom zobrazia používateľovi.

  III Záverečné ustanovenia

  §26. Kontakt s MyGift.cz
  Ak chcete kontaktovať MyGift.sk, pošlite e-mail na túto e-mailovú adresu: kontakt@mygift.sk.

  §27. Platnosť ustanovení
  Ak príslušný súd alebo orgán verejnej moci, ktorý má právomoc rozhodovať v danej veci, vyhlási vybrané ustanovenia rokovacieho poriadku za neplatné, ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti.

  §28. Právomoc súdu
  1. Spory vzniknuté medzi Používateľom alebo Zákazníkom, ktorý nie je Spotrebiteľom alebo Podnikateľom, týkajúce sa práv Spotrebiteľa a SPOLOČNOSTI MyGift.sk, rieši súd príslušný podľa sídla SPOLOČNOSTI MyGift.sk.

  2. V prípade sporu medzi Používateľom alebo Zákazníkom, ktorý je Spotrebiteľom alebo Podnikateľom, o práva Spotrebiteľa a SPOLOČNOSŤOU MyGift.sk má Používateľ alebo Zákazník právo vybrať si príslušný súd na riešenie sporu spomedzi príslušných všeobecných súdov.

  §29. Uplatniteľné predpisy
  Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito Podmienkami, sa uplatňujú ustanovenia slovenského práva.

  §30. Blokovanie odoslaných správ
  V maximálnom rozsahu povolenom zákonom MyGift24.sk nezodpovedá za blokovanie odosielania správ na e-mailovú adresu poskytnutú Používateľom alebo Zákazníkom správcami poštových serverov a za mazanie a blokovanie e-mailov softvérom nainštalovaným na počítači používanom Používateľom alebo Zákazníkom.

  §31. Zmena podmienok
  1. Obchodné podmienky môžu byť spoločnosťou MyGift.cz zmenené za predpokladu, že aktualizované Obchodné podmienky budú sprístupnené k nahliadnutiu Používateľom, Zákazníkom a Návštevníkom najmenej 14 dní pred nadobudnutím ich účinnosti spôsobom, ktorý zabezpečí možnosť oboznámiť sa s novými alebo zmenenými ustanoveniami.

  2. Ak Používateľ nesúhlasí so zmenou ustanovení Obchodných podmienok, je povinný kontaktovať MyGift.cz e-mailom do 14 dní od obdržania informácie o zmene Obchodných podmienok a informovať ich o svojom nesúhlase.

  3. V prípade neakceptovania zmien ustanovení Pravidiel bude účet Používateľa z webovej stránky MyGift.sk vymazaný okamžite po obdržaní takejto informácie spoločnosťou MyGift.sk a nové ustanovenia Pravidiel sa naň nebudú vzťahovať.

  4. Objednávky zadané zákazníkmi pred nadobudnutím účinnosti zmien a doplnení nariadenia sa spracúvajú v súlade s predchádzajúcimi ustanoveniami nariadenia.

  §32. Dostupnosť zmluvných podmienok
  Obchodné podmienky sú k dispozícii v elektronickej podobe na stránke mygift.sk/pages/show/1 vo formáte, ktorý umožňuje stiahnutie na pevný disk a tlač.

  §33. Príloha
  Tieto podmienky majú dve prílohy. Prvou prílohou je formulár na odstúpenie od zmluvy. Druhou prílohou je Politika ochrany osobných údajov, ktorá obsahuje ustanovenia o ochrane osobných údajov

  §34. Nadobudnutie platnosti podmienok
  Podmienky nadobúdajú účinnosť 10. júna 2022.