Zásady Ochrany Osobných Údajov


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Aké sú zásady ochrany osobných údajov?
Osobné údaje sú spracované na účely registrácie, nákupu prostredníctvom internetového obchodu a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a spoločnosťou Maxiweb s.r.o.. Ide o nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodacia adresa, IP adresa zákazníka.

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle:

  • plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

  • článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej "GDPR") pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru,
  • oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Zásady ochrany osobných údajov sú súborom pravidiel, ktorých cieľom je informovať našich používateľov o všetkých aspektoch procesu zhromažďovania, spracovania a ochrany ich osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa uplatňujú v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Účelom týchto zásad je splniť informačnú povinnosť voči vám podľa článku 13 GDPR.

MyGift.sk na svojej webovej stránke nezhromažďuje žiadne mená ani iné osobné údaje. MyGift.sk bude sledovať domény, z ktorých ľudia navštevujú MyGift.sk, a analyzovať údaje o trendoch a štatistiky. MyGift.sk nezverejňuje žiadne osobné údaje, ako je vaše meno, priezvisko, domáca adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo alebo číslo kreditnej karty. Tieto informácie sú potrebné len na spracovanie objednávok našich zákazníkov a na poskytovanie informácií zákazníkom o týchto objednávkach.

II. Definície
Správce - Správcem Vašich osobních údajů je společnost MGD Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě 03-885, ulice Księcia Ziemowita 53, zapsaná v Národním soudním rejstříku pod číslem KRS 0000907615, DIČ: 5242921338, IČO: 389293667, provozující internetový obchod na adrese MyGift.sk. Správce lze kontaktovat písemně, a to poštou na adresu sídla správce nebo e-mailem na adrese: kontakt@mygift.sk

Osobné údaje - akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorá používa službu.

Zákazník - každý používateľ, ktorý uskutoční nákup na webovej stránke MyGift.sk

Zásady ochrany osobných údajov - tento dokument stanovuje základ, účely a zásady spracovania osobných údajov v rámci Webovej stránky, ktoré sú potrebné na poskytovanie Služieb elektronicky Správcom, ako aj na ukladanie a prístup k informáciám v koncovom zariadení Používateľa prostredníctvom súborov cookie.

Spracúvanie osobných údajov - akýkoľvek úkon s osobnými údajmi, či už automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako je zhromažďovanie, ukladanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, úprava, nahliadanie, používanie, zdieľanie, vymazanie alebo zničenie.

Služba - internetová služba dostupná na MyGift.sk

Služba(-y) - služba(-y) poskytovaná(-é) elektronicky správcom služby s využitím elektronických prostriedkov na spracovanie a uchovávanie údajov prostredníctvom služby.

Používateľ - akákoľvek fyzická osoba, ktorá používa webové sídlo, či už ide o osobu s účtom na webovom sídle alebo osobu, ktorá navštívi webové sídlo bez prihlásenia do účtu alebo bez účtu na webovom sidle.

Predpisy - predpisy webovej stránky MyGift.sk sú k dispozícii na vyššie uvedenej adrese: mygift.sk/regulace

III. Účely a dôvody spracovania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje v súlade s rozsahom svojej činnosti na rôzne účely, ale vždy v súlade so zákonom. Osobné údaje sa spracúvajú na niektoré alebo všetky nasledujúce účely:

Prezeranie a používanie ponúk webovej lokality - Osobné údaje zhromaždené o všetkých používateľoch, ktorí používajú webovú lokalitu (vrátane IP adresy alebo iných identifikátorov a informácií zhromaždených prostredníctvom súborov cookie - podrobnejšie opísané ďalej v týchto zásadách ochrany osobných údajov), môžu predstavovať osobné údaje (najmä ak sa týkajú registrovaného používateľa). Osobné údaje spracúva Správca na účely poskytovania Služieb elektronicky. Právnym základom spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom je nevyhnutnosť spracúvania na plnenie zmluvy o poskytovaní Služieb elektronickými prostriedkami.

Registrácia, prihlásenie a vedenie účtu na webovej lokalite - Používatelia, ktorí sa na webovej lokalite zaregistrujú vytvorením zákazníckeho účtu, sú požiadaní o poskytnutie svojho mena, priezviska a e-mailovej adresy potrebnej na vytvorenie účtu. Osobné údaje sa spracúvajú na účely poskytovania služieb súvisiacich s registráciou, údržbou a prevádzkou zákazníckeho účtu na webovej lokalite. Právnym základom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutnosť spracúvania na plnenie zmluvy pri poskytovaní elektronických služieb.

Podanie objednávky, uzatváranie a plnenie kúpnych zmlúv - podanie objednávky používateľom na webovej lokalite zahŕňa spracovanie jeho osobných údajov, ako sú okrem iného meno, priezvisko, adresa dodania. Tieto informácie používame na starostlivé vykonanie vašej objednávky. Požiadame vás aj o vašu e-mailovú adresu, aby sme vás mohli informovať o stave vašej objednávky. Osobné údaje sa spracúvajú na účely uzavretia a spracovania objednávky zákazníka. Poskytnutie údajov označených ako povinné je dobrovoľné, ale nevyhnutné na účely spracovania objednávky a dodania objednaného tovaru a neposkytnutie týchto údajov má za následok nemožnosť podania objednávky (uzavretia kúpnej zmluvy). Právnym základom spracovania osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutnosť spracovania na plnenie zmluvy.

Elektronický kontaktný formulár - na webovej stránke je možné kontaktovať správcu prostredníctvom elektronického kontaktného formulára. Použitie formulára je dobrovoľné, ale prevádzkovateľ vyžaduje poskytnutie osobných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa), ktoré sú potrebné na prijatie a spracovanie dopytu. Neposkytnutie osobných údajov bude mať za následok nemožnosť používať elektronický kontaktný formulár. Právnym základom spracovania je oprávnený záujem prevádzkovateľa na zabezpečení riadnej komunikácie s používateľmi a zodpovedaní ich otázok.

Newsletter - webová stránka ponúka možnosť prihlásiť sa na odber newslettera, ktorý spočíva v zasielaní e-mailov používateľovi (na ním zadanú a overenú e-mailovú adresu) s marketingovým obsahom vrátane informácií prispôsobených preferenciám používateľa. Na zasielanie noviniek je potrebný súhlas so zasielaním obchodných informácií e-mailom. Súhlas so zasielaním informačného bulletinu môžete kedykoľvek odvolať a odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Poskytnutie e-mailovej adresy je dobrovoľné, ale je nevyhnutné na zasielanie informačného bulletinu. Právnym základom spracovania je oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je podpora jeho vlastných činností a tovaru.

Správa online chatu - služba ponúka službu online chatu. Osobné údaje poskytnuté Prevádzkovateľovi sa spracúvajú na účely prevádzkovania služby online chatu, vedenia konverzácií prostredníctvom online chatu vrátane odpovedí na stav objednávky. Právnym základom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutnosť spracúvania na plnenie zmluvy o poskytovaní elektronických služieb.

Sociálne médiá - Prevádzkovateľ má profily na sociálnych médiách Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Pinterest, v súvislosti s ktorými spracúva osobné údaje návštevníkov svojich profilov na sociálnych médiách. Osobné údaje poskytnuté Prevádzkovateľovi v súvislosti s návštevou profilu Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach sa spracúvajú na účely vykonávania marketingových aktivít, ktorých právnym základom je oprávnený záujem Prevádzkovateľa na propagácii svojho podnikania a vlastných tovarov a služieb.

Plnenie daňových a účtovných povinností - právnym základom spracovania je nevyhnutnosť spracovania na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Obhajoba nárokov - Prevádzkovateľ spracúva údaje používateľov na účely obhajoby, stanovenia alebo prípadného uplatnenia nárokov. Právnym základom spracovania je oprávnený záujem prevádzkovateľa na ochrane jeho práv.

IV. Obdobie spracovania osobných údajov
Osobné údaje používateľov služieb sa spracúvajú, kým prevádzkovateľ nedosiahne účel spracúvania alebo kým dotknutá osoba nevznesie námietku. V prípade vzniku, vyšetrovania alebo obhajoby akýchkoľvek nárokov bude Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje Používateľov služieb po dobu stanovenú predpismi o uplatňovaní nárokov a až do ukončenia prípadného konania v tejto veci.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať - podľa vlastného uváženia. Ak Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, odvolanie vášho súhlasu nemá za následok nezákonnosť spracúvania vašich osobných údajov. Inými slovami, kým svoj súhlas neodvoláte, prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať vaše osobné údaje a odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť predchádzajúceho spracúvania.

Poskytnutí osobních údajů, stejně jako souhlas s jejich zpracováním, je zcela dobrovolné. Veškeré osobní údaje poskytnuté uživatelem budou zpracovávány pouze ve výše uvedeném rozsahu a za výše uvedeným účelem.

Uživatel má právo své osobní údaje kdykoli aktualizovat nebo zcela vymazat.

V. Príjemcovia osobných údajov
Prevádzkovateľ pri svojich činnostiach využíva pomoc iných subjektov, čo niekedy zahŕňa prenos osobných údajov. Osobné údaje používateľov sa preto môžu prenášať týmto príjemcom:

prevádzkovatelia IT systémov, subjekty, ako sú banky a prevádzkovatelia platobných systémov, subjekty poskytujúce účtovné, právne, audítorské, poradenské služby, kuriérske spoločnosti (v súvislosti so spracovaním objednávok), marketingové systémy (v súvislosti s marketingovými službami), systémy zhromažďujúce názory na podnikanie (len ak zákazník udelil súhlas).

Okrem vyššie uvedeného môžeme vaše údaje poskytnúť tretím stranám alebo orgánom verejnej moci v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov, ak to vyžaduje zákon (napr. príkaz orgánu verejnej moci alebo súdu) alebo ak sme na to oprávnení (napr. preto, že je to potrebné na vyšetrovanie trestného činu alebo na oznámenie a výkon našich práv a ochranu našich záujmov).

VI. Prenos osobných údajov do tretích krajín
Chceli by sme vás informovať, že môžeme prenášať vaše údaje mimo európskeho hospodárskeho priestoru, čo vychádza napríklad z používania Google Analytics, Facebook-u a LikedIn-u. A teda na základe rozhodnutia Európskej komisie z 12. júla 2016 sú vaše údaje prenášané do Spojených štátov (Štít na ochranu osobných údajov).

VII. Cookies
Čo sú to súbory cookie?

Súbory cookie sú údaje IT uložené v koncovom zariadení používateľa. Súbory cookie sú najmä textové súbory obsahujúce informácie potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Súbory cookie okrem iného umožňujú rozpoznanie zariadenia používateľa a vhodné zobrazenie webovej stránky podľa individuálnych preferencií používateľa. Na čo používame súbory cookie?

Webová stránka MyGift.pl používa súbory cookie na prispôsobenie obsahu webovej stránky preferenciám používateľa a na optimalizáciu používania webovej stránky. Tieto súbory cookie umožňujú webovej lokalite najmä rozpoznať zariadenie používateľa a zobraziť webovú lokalitu spôsobom, ktorý je vhodne prispôsobený individuálnym potrebám používateľa. Webová lokalita používa súbory cookie aj na vytváranie štatistík na základe zdrojov návštevnosti a na pochopenie toho, ako používatelia používajú stránky webovej lokality, čo jej umožňuje zlepšiť štruktúru a obsah webovej lokality. Údaje sa môžu použiť aj na zaznamenávanie pohybov, kliknutí myšou, posúvania stránky a textu zadaného do personalizačných formulárov.

Aké súbory cookie používame?

Webová stránka MyGift.sk používa dva typy súborov cookie:

(a) súbory relácie - dočasné súbory, ktoré zostávajú v zariadení používateľa, kým neopustí webové stránky alebo kým sa softvér (webový prehliadač) nevypne,
b) trvalé súbory - súbory, ktoré zostávajú v zariadení používateľa po určitú dobu uvedenú v parametroch súboru cookie alebo kým ich používateľ ručne neodstráni.

V rámci služby sa používajú tieto typy súborov cookie:

Nevyhnutné súbory cookie (vrátane funkčných súborov cookie) - umožňujú používanie služieb dostupných v rámci služby, napr. správne zobrazenie webových stránok služby. Okrem toho nám tieto súbory cookie umožňujú prispôsobiť našu webovú lokalitu služieb podľa výberu a preferencií používateľa a zapamätať si ich, aby sa naša webová lokalita zobrazovala podľa preferencií používateľa pri každom použití. Ak používateľ nepovolí používanie týchto súborov cookie, niektoré služby ponúkané na webovej stránke nemusia fungovať správne. Používanie súborov cookie potrebných na používanie webovej stránky si nevyžaduje súhlas používateľa.

Štatistické/analytické súbory cookie - umožňujú nám analyzovať správanie a aktivitu používateľov, ako aj ich preferencie týkajúce sa kvality a vhodnosti používaných funkcií a služieb. Používame súbory cookie od našich partnerov (napr. Google Analytics, Hotjar) na počítanie návštev Služieb, dĺžky týchto návštev a na určenie, ktoré funkcie Služby alebo časti Služby boli najčastejšie používané alebo navštevované. Takto zhromaždené informácie nám umožňujú analyzovať výkonnosť služieb a určiť smery vývoja nových funkcií a služieb. Spracovanie osobných údajov je založené na súhlase udelenom používateľom.

Marketingové súbory cookie - umožňujú nám poskytovať reklamný obsah prispôsobený záujmom používateľa. Spracovanie osobných údajov je založené na súhlase udelenom používateľom. Spolu s našimi dôveryhodnými partnermi (napr. Google, Facebook) nám tieto súbory cookie umožňujú prispôsobiť obsah zobrazovaných reklám, ponúk a zliav vašim individuálnym preferenciám a potrebám. Na základe toho sa vytvára prediktívny profil vašich záujmov, aby bol obsah zobrazovaný na našej webovej lokalite a sociálnych médiách pre vás zaujímavý. Ak nesúhlasíte s používaním týchto súborov cookie, nebudeme môcť prispôsobiť reklamný obsah vašim potrebám a preferenciám.

Ručné vymazanie/blokovanie súborov cookie:

V mnohých prípadoch webové prehliadače, t. j. softvér na prehliadanie webových stránok, umožňujú štandardne/automaticky ukladať súbory cookie do koncového zariadenia používateľa. Používateľ môže zmeniť nastavenia tak, aby zablokoval automatické spracovanie štatistických/analytických a marketingových súborov cookie alebo aby informoval o každom ich umiestnení na zariadení používateľa. Podrobné informácie o možnosti vymazania, blokovania a spracovania súborov cookie sú k dispozícii v nastaveniach softvéru (webového prehliadača), ktorý používateľ používa.

Zakázanie súborov cookie môže používateľovi zabrániť v používaní určitých funkcií našej webovej stránky.

VIII. Práva subjektu údajov
Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:

  • na prístup k osobným údajom
  • na opravu osobných údajov
  • na obmedzenie spracovania osobných údajov
  • na výmaz osobných údajov
  • na prenositeľnosť osobných údajov
  • vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov

Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad.

IX. Autorské práva
Všetky informácie na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami. Kopírovanie a/alebo šírenie informácií z webovej stránky MyGift.sk nie je povolené v žiadnej forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Text, grafika a obsah webovej stránky (okrem vyššie uvedených prvkov) sa nesmie reprodukovať a/alebo publikovať vcelku ani po častiach tlačou, kopírovaním alebo akýmkoľvek iným spôsobom bez písomného súhlasu MyGift.sk.

X. Záverečné ustanovenia
Odoslaním objednávky z internetového obchodu potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu.

XI. Uplatniteľné právo
Všetky práva, povinnosti, sťažnosti a dohody vrátane zmluvných podmienok a zásad ochrany osobných údajov sa riadia výlučne právom Európskej únie. Tieto zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 2. septembra 2021.